ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 12,600 รูป ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 ผังตักบาตร+ผังลานจอดรถ+กำหนดการ+แจ้งเส้นทางปิดการจราจร

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2555

 โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
ผังตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ        
วันอาทิตย์ที่ 18  มีนาคม  พ.ศ. 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Call Center 02-831-1000
ผู้ประสานงาน 089-459-0777, 081-401-7572, 081-632-8048

 

 


ผังลานจอดรถส่วนตัว งานตักบาตรพระ 12,600 รูป ประตูน้ำ -  Central World สยาม วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555แจ้งปิดเส้นทางการจราจร และเส้นทางเลี่ยง งานตักบาตรพระ 12,600 รูป ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์ สยาม กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2555


เส้นทางปิดการจราจร:
ถนนราชปรารภ บริเวณตั้งแต่แยกถนนนิคมมักกะสัน ถึงแยกประตุน้ำ ปิดการจราจรในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 08.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555
และถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกประตูน้ำ ถึงแยกราชประสงค์ ปิดการจราจรในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 09.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555
เส้นทางเลี่ยง: ใช้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, ถนนพญาไท, ถนนศรีอยุธยา

(คลิกที่นี่) ดูข้อมูลจุดออกรถบัส บริการสาธุชน เพื่อมาร่วมงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ประตูน้ำ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

 


กำหนดการ ตักบาตรพระ 12,600 รูป ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์ สยาม กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

 

กำหนดการตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ  ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์ สยาม กรุงเทพมหานคร 
........................................................................................................................................................................................................................
๐๕.๐๐ น.          เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  เตรียมความพร้อมลงประจำพื้นที่
๐๕.๓๐ น.           ต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
๐๖.๐๐  น.          ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานบุญพิธีพร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
๐๖.๑๐ น.            สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  (ทำนองสรภัญญะ)
๐๖.๒๐ น.           พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร                                          
                            ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
                             - พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
                             - ผู้แทนถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ และนำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
                             - พิธีกรนำ ฃอาราธนาศีล / รับศีล
                             - ผู้แทนคกก.จัดงาน กล่าวรายงาน
                             - ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน
                            พิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบตร ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๐๖.๔๐ น.           พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน (บาลี-ไทย)
                            พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม (บาลี-ไทย)
                            พิธีกล่าวนำอธิษฐานจิต
                            ท่านผู้มีเกียรติ ถวายไทยธรรม
                            ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร - กรวดน้ำ
๐๗.๒๐ น.          คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต  
                            กล่าวคำอธิษฐานจิต / คณะสงฆ์รับบาตร / สาธุชนใส่บาตร
๐๘.๓๐ น.          เสร็จพิธี / เก็บงาน
๐๙.๐๐ น.          เปิดถนน

 

 

************************************************************************************************************

โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา”  ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
  
หลักการและเหตุผล

การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ เป็นแบบแผนอันดีของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล  ที่นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง

โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ต้นปี ๒๕๕๑ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จนถึงปัจจุบัน (ก.พ. ๒๕๕๕) ได้จัดตักบาตรในจังหวัดต่างๆ กว่า ๔๕๐ ครั้ง จำนวนพระ ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ รูป

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ทรงเทศนาสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ ๔๕ ปี จวบจนปรินิพพาน และหลังปรินิพพานจนถึงปัจจุบัน อีก ๒,๕๕๕ ปี)  ๒,๖๐๐ ปีที่โลกได้รับการคุ้มครองด้วยธรรมะ จึงสมควรที่ชาวพุทธทั่วโลกจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการทำทานรักษาศีล และเจริญภาวนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธ และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมใจกันจัดตักบาตรพระ จำนวน ๖ ครั้ง กว่า ๑๐๐,๐๐๐ รูป ในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร ตลอดเดือนมีนาคม  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมฉลองตักบาตรครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ในวาระพิเศษนี้


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
๓. เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๘๖ วัดและพุทธบริษัทใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
๔. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา   ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง  สืบสานอริยะประเพณี
การตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
๕. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ให้พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น  โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน  ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป


ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๕. ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
๖. ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
๗. ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์


หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
๑. คณะสงฆ์
๒. กรุงเทพมหานคร
๓. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
๖. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
๗. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย


องค์กรสนับสนุนการจัดงาน
๑. สมาคมคนรักบ้าน                                                ๒๑.   สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์               
๒. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว                                   ๒๒.   สมาคมเศรษฐีธรรม 
๓. ชมรมอุบาสิกาแก้ว                                             ๒๓.   สมาคมพุทธรักษา                                              
๔. ชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำ                                ๒๔.   สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา
๕. ชมรมครอบครัวอบอุ่น                                       ๒๕.   สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน            
๖. สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย                            ๒๖.   ชมรมบ้านแก้ว
๗. สมาคมส่งเสริมความดีสากล                            ๒๗.   สมาคมครอบครัวสดใส                         
๘. สมาคมพุทธบุตร ๖๐                                         ๒๘.   สมาคมบัณฑิตสดใส              
๙. สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก        ๒๙.   สมาคมพัฒนาชาติร่มเย็น
๑๐. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน                         ๓๐.   สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน
๑๑. สมาคมเรียนรู้คู่รอยยิ้ม                                    ๓๑.   ชมรมดุสิตร่วมใจ
๑๒. สมาคมพัฒนาการเรียนรู้                                 ๓๒.   สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
๑๓. สมาคมรัตตัญญู                                               ๓๓.   สมาคมคนรักษ์พุทธศาสน์
๑๔. สมาคมแสงระวี                                                ๓๔.   สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล
๑๕. สมาคมส่งเสริมสร้างความดี                           ๓๕.   สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ – ๒
๑๖. สมาคมพัฒนาชุมชนสดใส                              ๓๖.   สำนกงานเขตสัมพันธวงศ์
๑๗. สมาคมรวมใจไทยปทุม                                  ๓๗.   สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์
๑๘. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล               ๓๘.   มูลนิธิศานติโลกา
๑๙. สมาคมรวมใจไทยร่มเย็น                               ๓๙.   มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ
๒๐. สมาคมเพื่อนแพทย์ไร้พรมแดน                     ๔๐.   สมาคมบัณฑิตรัตน์