ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,269 รูป ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2555

ตักบาตรศิลปากร 1,269 รูป

 

 

มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ของนักศึกษาชาวศิลปากรและผู้มีบุญทุกท่าน
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระ 1,269 รูป

  ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555  เวลา 06.00 น.
ณ บริเวณสนามกีฬา สปอร์ต คอมเพล็ก มหาวิทยาลัยศีลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

สอบถามรายละเอียดเพิมเติม โทรศัพท์
081-433-8280,  085-390-5541,  083-540-6680


กำหนดการ

06.00 น.   สาธุชนผู้มีบุญเข้านั่งในพื้นที่
06.15 น.   คณะสงฆ์ 1,269 รูป พร้อม ณ บริเวณพิธี
06.30 น.   ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการตักบาตร 1,269 รูป
06.40 น.   - พิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
                - พิธีอาราธนาศีล
                - พิธีกล่าวคำถวายมหาสังฆทาน
                - ประธานสงฆ์ให้พร
                - คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาตร
08.00 น.   เสร็จพิธี