ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,081 รูป จ.ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2556

โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรลำพูน

(ภาพ : พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป จ.ลำพูน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)

มหาสังฆทาน ฉลองวันแม่แห่งชาติ
ตักบาตรพระ 1,081 รูป จ.ลำพูน (ปีที่ 2)

สถาปนาเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนดีศรีตำบลทั้ง 19 ตำบล เขต 2 จ.ลำพูน
รวมพลังชาวพุทธ เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556  เวลา 06.00 น.
ณ ถนนลำพูน - ลี้ หน้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระครูวิบูลย์ เจติยาธร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง
ประธานฝ่ายฆราวาส : นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอำเภอบ้านโฮ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัทพ์ 081-671-9688,  089-553-8209,  088-002-6344,  083-540-6466

************************************************************************************

กำหนดการ ตักบาตรพระ 1,081 รูป จ.ลำพูน

6.00 น.     คณะสงฆ์ พร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี
6.30 น.     ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย / กล่าวเปิดงาน
6.45 น.     พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
7.00 น.     พิธีถวายสังฆทาน
7.30 น.     คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร
8.30 น.     เสร็จพิธี

อานิสงส์ในการตักบาตร

1.   ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
2.   มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
3.   ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
4.   มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
5.   ไม่พลัดพรากจากของรัก มีความสุขในทุกสถาน
6.   ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
7.   บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ

พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

"ศาสนาพุทธนี้ อยู่ได้ด้วยการให้ ถ้าเลิกให้เสียสักเดือนเดียว ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ
หยุดกันหมดทั้งประเทศ ทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละ ศาสนาดับ พระเณรสึกหมด
หายหมด ไม่เหลือเลย ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้ว เจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้
เมื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาแล้ว ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว"