ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปรารภโครงการบวชสามเณร 1 ล้านรูป

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2557

ปรารภโครงการบวชสามเณร 1 ล้านรูป ตอนที่ 1

โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมฺชโย)

 

 

ปรารภโครงการบวชสามเณร 1 ล้านรูป ตอนที่ 2

โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมฺชโย)

 

 

ปรารภโครงการบวชสามเณร 1 ล้านรูป ตอนที่ 3

โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมฺชโย)

 

 

 

คำอธิษฐานจิตร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป

 

     ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ ร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เพราะบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีความสะอาดบบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง ให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีไปนานๆ

     ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ มีดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัญฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งแห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมารให้มลายหายสูญ บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป

     ให้บรรลุวิชชาธรรมกาย สามารถระลึกชาติได้ ตั้งแต่เยาว์วัย ให้ได้บรรพชาอุปสมบท แตกฉานทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา และวิชชาธรรมกาย ได้บวชสร้างบารมี ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย ครั้นละโลกไป ให้ได้ไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

     เมื่อยังต้องเวียนตายเกิด ถือกำเนิดมาเป็นเป็นมนุษย์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ บังเกิดในกระกูลสัมมาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพพาน มีสมบัติมหาศาล สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง บังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ

     ธรรมอันใด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุณี สดจนฺทสโร พระผู้ปราบมาร และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้บรรลุ ขอจงบรรลุธรรมนั้น ได้สำเร็จวิชชา 3 วิชชา 8 อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณ 4 วิโมกข์ 8 และจรณะ 15 อย่างสะดวกสะบาย มีธรรมสว่างไสว ได้สร้างบารมี ร่วมกับมหาปูชณียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

     ขอความปรารถนา ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ จงทุกประการเทอญ

 

นิพพานะปัจจะโย โหตุ