ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2557

   พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ 
เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย

 

 

     เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557"  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ให้
                           
     1. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. ”    
                       
     2. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.”    
                       
     3. พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.”    
                       
     4. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระวิเทศธรรมาภรณ์ ”

 

     จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญร่วมพิธีมุทิตาโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 21.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี