ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2563

กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)
เพื่อใช้เป็นค่าภัตตาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ
ข้าวของเครื่องใช้ สิ่งของที่จำเป็นต่างๆ

ยารักษาโรค ฯลฯ และสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆ เดือน

สอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 02-831-1000