ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25 (อายุ 14-17 ปี) 

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2564

โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25 (อายุ 14-17 ปี) 

อบรมระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย

 

640323_01.jpg     

(ผู้ปกครองกรุณาอ่านละเอียดในหน้านี้ ก่อนพาบุตรหลานมาสมัครบวช)

     เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

      โครงการ อบรมสามเณร “มัชฌิมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียนที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ(Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

 

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด     วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันปลงผม    วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30น. ณ อาคารแจ่มจันทร์

วันผู้ปกครองมอบผ้าไตร   วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

วันฉลองสามเณรใหม่   วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

630201_03.jpg

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ)

2. ผ่านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ภาคปกติ

3. มีอายุ 14 ถึง 17 ปี และต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)

4. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร

5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพสามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
    นั่งพับเพียบเป็นเวลานานและมีน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)

6. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อทุกประเภท โรคเอดส์ เป็นต้น

8. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน
     โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า จิตเวช เป็นต้น

9. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

10. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

11. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสุตรการอบรมฯ

12. ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบลอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

13. สามารถท่องคำขานนาคได้ ดาวน์โหลดเอกสารคำขานนาคที่นี

คณะกรรมการอบรมฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นเท่านั้น
“และรับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด”

 

วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องโรค COVID-19 โดยเคร่งครัด นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช)
ณ เสา H 30 (ตรงรูปปั้นช้างเอราวัณ) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ในเวลา 13.00-16.00 น.
ตามวันดังต่อไปนี้ (นักเรียนต้องท่องทำขานนาคมาให้พร้อม เพื่อทำการสอบท่อง)

        ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
        ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564
        ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4  เมษายน พ.ศ. 2564

*** ถ้าเต็มจำนวนก่อน จะปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนดไว้***

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

3. ค่าลงทะเบียน จำนวน 4,000 บาท (สำหรับเป็นค่าชุด และอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการอบรม
    ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์  086-0776000, 092-7792000