ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2564

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี

เปิดอบรม 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นฤดูร้อน วันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564
รุ่นฤดูฝน  วันที่ 8 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
Facebook :
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
ID Line : @Ldtp
โทร : 0875063939 , 0618235365

สมัครผ่าน  https://www.ibsclub.net/ldtp/ 

640323_02.jpg

            “ธรรมทายาทหญิง” คือ ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ผู้ที่ผ่านบทฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับ Course พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่าแสวงหา ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ(Meditation) สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย ที่เชียงใหม่
 
วันสอบสัมภาษณ์ 

      ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่   4 เมษายน  พ.ศ. 2564
      ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2564
      ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

      สัมภาษณ์ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี  เวลา 13.00-16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก


คุณสมบัติผู้สมัคร

      1.) นิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

      2.) สถานภาพโสด

      3.) สามารถอยู่ร่วมกิจกรรม และรักษาศีล 8 ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

      4.) เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของการอยู่ร่วมกันได้

      5.) ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกประเภท

      6.) สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคไต และมีใบรับรองแพทย์ยื่นยัน

      7.) เป็นผู้ที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ ไม่มีลักษณะทุพพลภาพ


หลักฐานการสมัคร

     - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 1 ใบ

     - แสดงตัวด้วยสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

     - แสดงถิ่นฐานด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

     - แสดงต้นสังกัดด้วยสำเนาแสดงสถานภาพการศึกษา หรือสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

     - ยืนยันสุขภาพด้วยใบรับรองแพทย์