วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองใจ ...ปลื้มไปตลอดกาลนาน

 

ทบทวนบุญ  
 
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
 
วันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองใจ
 
...ปลื้มไปตลอดกาลนาน
 
พิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๔,๐๐๐ วัด และพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
 
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
 
        โลกมนุษย์อันประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ๒๐๐ กว่าประเทศ แม้จะมีระบบการปกครองต่างกัน มีผู้บริหารแต่ละประเทศที่มีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิต่างกัน หรือมีภาษาวัฒนธรรมต่างกัน แต่ประชากรในแต่ละ ประเทศนั้น ๆ ล้วนแล้วแต่มีความเป็น มนุษยชาติŽ ที่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ คือ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็เสื่อมสลายไป หากทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวความจริงของชีวิต และเข้าใจ ในเป้าหมายของการเกิดมามีชีวิตแล้ว เชื่อได้ว่า สังคมโลกย่อมสงบร่มเย็น ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มี  การต่อสู้ทำสงครามประหัตประหารชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน แต่การจะคุ้มครองโลกให้พบกับความสงบร่มเย็นนั้น องค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติจนถึงระดับโลกกลับให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางวัตถุ ภายนอกมากกว่าพิจารณาถึงความสำคัญของจิตใจ ของมนุษย์ ที่ควรจะได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูทางด้านศีลธรรม จึงเป็นที่น่าเสียดายว่า แม้จะมีการยกย่อง มอบรางวัลระดับต่าง ๆ แก่บุคคลหรือผู้นำ ของสังคมมาตลอด แต่สันติสุขที่มนุษย์ใฝ่หาก็ยังไม่ เคยเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อถึงวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี ที่องค์กรนานาชาติประกาศให้เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงจัดให้มีการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมธรรมะต่าง ๆ เพราะธรรมะที่ปลูกฝังลงในจิตใจของมนุษย์ คือสิ่งที่จะคุ้มครองโลกได้อย่างแท้จริง ดังสโลแกนที่ตั้งไว้ว่า Clean the World clean the MindŽ 
 
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย
 
๒๒ เมษายน..วันแห่งความปลื้มนิรันดร์
 
        วันที่ ๒๒ เมษายนในปีนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจัดให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรม  ตั้งแต่ภาคเช้า หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้าแล้วประธานสงฆ์ คือพระครูปลัดภูเบศร์ ฌานาภิญฺโญ นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบ 
 
        แม้วันนี้จะมีสาธุชนมาจากทุกสารทิศทั้งภายใน และต่างประเทศเนืองแน่นไปทั้งบริเวณสภาธรรมกายสากล ล้นหลามไปจนถึงมหารัตนวิหารคด รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งมีทั้งระดับผู้บริหารประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ตลอดจนพระภิกษุและนักบวชจากหลากหลายนิกาย สาธุชนต่างวัยต่างอาชีพ แต่ทุกท่านต่างหลับตาทำสมาธิด้วยความสงบ เสมือนย้อนบรรยากาศสู่ยุคพุทธกาลในอดีตกว่าพันปี พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะให้ผลแห่งการปฏิบัติธรรมแผ่ขยาย ความสงบร่มเย็นภายในดวงใจไปสู่มวลมนุษยชาติทั้งหลาย 
 
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย
 
       จากนั้นเป็นพิธีมอบปัจจัยกองทุนหนุนแรงใจ แด่คณะครูจาก ๔ จังหวัดภาคใต้ ผู้มีจิตใจสูงส่ง อดทน เสียสละ ยืนหยัดทำหน้าที่ในดินแดนที่หวังว่าจะพบกับความสงบร่มเย็นด้วยความสมานฉันท์ จากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรม ร่วมบุญมหาสังฆทาน ๒๔,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ ตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองทุนสร้างมหาวิหารอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และถวาย ภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นประธานสงฆ์ 
 
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย
 
พระผู้ใหญ่มามากมาย สาธุชนล้นมากมี
 
        ไม่เพียงสาธุชนจะหลั่งไหลมาร่วมงานไม่ขาดสาย พระมหาเถรานุเถระ ตลอดจนพระสังฆาธิการ จากทั่วประเทศ ก็ได้เมตตาเดินทางมาร่วมพิธีครั้งนี้ อย่างน่าปลื้มปีติ โดยพิธีกรรมในภาคบ่ายหลังจากพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสาธุชน ทำสมาธิเจริญภาวนาดุจจะกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหล่าพระมหาเถรานุเถระจากการ คณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศ นับตั้งแต่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ ใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ได้เดินทางมาร่วม ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม นำเจริญพระพุทธมนต์ 
 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ ใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 
       สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้ธรรมะที่ว่าด้วยความงาม ๓ ประการ อันจะนำมาซึ่งการคุ้มครองโลกได้ ประกอบด้วย      ๑. กัลยาณสีโล มีศีลงาม โดยให้ถือศีล ๕ หรือเบญจศีลเป็นปกติวิสัย ๒. กัลยาณธัมโม คือ มี    เบญจธรรมให้เป็นอาภรณ์แห่งใจ อันได้แก่ มีเมตตา กรุณา มีสัมมาอาชีพ ซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารัก และไม่ ละเมิดคนรักของคนอื่น มีวาจาสุภาษิตและปิยวาจา พร้อมทั้งต้องมีสติรอบคอบในการดำเนินชีวิต และ  ๓. กัลยาณปัญโญ คือ เป็นผู้รู้เหตุรู้ผล รู้ว่าอะไรดี  อะไรชั่ว อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ถ้าทำได้ทั้ง      ๓ ประการนี้แล้ว ไม่เพียงแต่จะคุ้มครองตัวผู้ปฏิบัติ เท่านั้น ยังเป็นสิ่งคุ้มครองโลกได้อย่างแท้จริงอีกด้วย  
 
พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก ๒๔,๐๐๐ วัด และอีก ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัด
 
        จากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จาก ๒๔,๐๐๐ วัด และอีก ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัด     ภาคใต้
 
อัญเชิญรูปหล่อทองคำ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 
ยาตราธรรมชัยŽ อัญเชิญรูปหล่อทองคำ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 
      ในภาคเย็น หลังจากคณะสงฆ์และสาธุชน   ผู้มากล้นด้วยศรัทธา ไปตั้งขบวน ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์เรียบร้อยแล้ว มีการประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งประดิษฐานบนเทวรถ อันงดงาม โดยมีขบวน  "ยาตราธรรมชัย"Ž
 
อัญเชิญรูปหล่อทองคำ รอบมหาธรรมกายเจดีย์อัญเชิญรูปหล่อทองคำ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 
     อัญเชิญรูปหล่อทองคำ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในยามนั้นพื้นที่อันกว้างขวางกลับเนืองแน่นไป ด้วยสาธุชนที่พร้อมเพรียงกันมาจากทุกสารทิศ และ หลังจากพระภาวนาวิริยคุณ ประธานสงฆ์ นำขบวน อัญเชิญเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เมตตาร่วมบันทึกภาพ ประวัติศาสตร์ และนำอธิษฐานจิต ก่อนที่ผู้มีบุญ ทั้งหลายจะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ด้วยความปลาบปลื้มปีติเบิกบานใจ
 
อัญเชิญรูปหล่อทองคำ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
อัญเชิญรูปหล่อทองคำ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 
วันคุ้มครองโลก..
 
วันแห่งพุทธบริษัท ๔ เป็นหนึ่งเดียวกัน
 
       ภาพแห่งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และความพร้อมเพรียงกันของสาธุชนจากทุกสารทิศที่มีส่วนร่วมใน ทุกกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกาย ในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน และแสดงถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นของศรัทธาสาธุชน รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสถาปนาสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อ ทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และสถานที่ รองรับพุทธบริษัท ๔ จากทั่วโลก ที่เดินทางมาแสวงบุญ สักการะ ศึกษาชีวประวัติของหลวงปู่       ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เพื่อน้อมนำไปเป็น  ต้นบุญต้นแบบในการดำเนินชีวิตสืบไป
 
อัญเชิญรูปหล่อทองคำ รอบมหาธรรมกายเจดีย์อัญเชิญรูปหล่อทองคำ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 127 พฤษภาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล