วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ​​​​​​​๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ห้ามพลาด

เรื่องจากปก
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ. ๙


๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
วันสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ห้ามพลาด

     “สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร” แปลว่า “เหล่ากอแห่งสมณะ (ผู้สงบ) ชื่อว่า สามเณร” คำว่า “สามเณร” จึงหมายถึง นักบวชตัวน้อย ที่คอยฝึกหัดดัดนิสัยตน เพื่อเป็นพระภิกษุที่สมบูรณ์ในอนาคต และจะเป็นผู้สืบอายุและรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อ ๆ กันไป จากรุ่นสู่รุ่น ดังเช่น สามเณรรุ่นพี่หลาย ๆ องค์ในสมัยพุทธกาล ที่ท่านได้เสียสละอุทิศตนสืบทอดพระพุทธศาสนาจนกระทั่งสามารถดำรงคงอยู่มาจนถึงรุ่นของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นสามเณรราหุล สามเณรบัณฑิต สามเณรสังกิจจะ สามเณรสุมน หรือสามเณรยุคหลังพุทธกาล คือ สามเณรนิโครธและสามเณรคุณานันทะ เป็นต้น ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นต้นบุญต้นแบบอันเยี่ยมยอดให้แก่สามเณรยุคต่อ ๆ มาได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตาม


       สำหรับในยุคของเรา การบวชสามเณรก็ยังเป็นที่สนใจของยุวชนชาวพุทธอยู่ไม่น้อย ดังเช่น ในเดือนเมษายน ช่วงปิดเทอมใหญ่ (Summer) นี้ ก็มียุวชนชายมาบวชเป็นสามเณรกันเป็นจำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป ใน “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีสามเณรมาอบรมอยู่ร่วมกันมากถึงเพียงนี้


           พิธีบรรพชาจัดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน โดยนาคยุวธรรมทายาทกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ร่วมกันประกอบพิธีเวียนประทักษิณ วันทาพระเจดีย์ บรรพชา รับไตรสรณคมน์และศีล

         การบรรพชาสามเณรเป็นจำนวนมากถึงเพียงนี้ มิใช่สิ่งที่จะบังเกิดขึ้นโดยง่าย ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า…

        “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหาได้ยาก การได้อัตภาพเป็นมนุษย์หาได้ยาก การถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากการบรรพชาหาได้ยาก การฟังธรรมหาได้ยากในโลก” (องฺ.เอก. (ไทย) ๓๒/๖๑/๑๑๕)

         เหตุการณ์นี้ ทำให้ภาพสีทองเหลืองอร่ามอันเกิดจากธงชัยแห่งพระอรหันต์ ปรากฏให้พวกเราชื่นชมและร่วมอนุโมทนากันตลอด ๑ เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้เห็นสามเณรน้อยเหล่านี้ ฝึกหัดขัดเกลาตนอย่างดี ก็ยิ่งปลาบปลื้มใจ และมีความหวังว่าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า สามเณรเหล่านี้ ก็จะได้เป็นกำลังสำคัญและธำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระบรมศาสดา ให้ยังคงสถิตสถาพรสืบไปได้อีกยาวนาน

         ดังนั้น ให้พวกเรามาเอาบุญใหญ่กับสามเณรกันเยอะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ “คุณครูไม่ใหญ่” ผู้เป็นที่เคารพรักอย่างสูงของเราท่านทั้งหลาย โดยในทุก ๆ ปี จะมีการทำบุญกุศลใหญ่ทุกครั้ง และในปีนี้ก็เช่นกัน เราจะได้ตักตวงบุญกุศลกันตั้งแต่ฟ้าสางจรดรัตติกาลมาเยือน ทั้งพิธีตักบาตรสามเณรน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิโบสถ์พระไตรปิฎกแห่งแรกของโลก พิธีจุดประทีป พิธีเวียนประทักษิณ และพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักร ครบ ๑,๒๒๒,๒๒๒,๕๖๒ จบ


ภาพจำลองพิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิโบสถ์พระไตรปิฎกแห่งแรกของโลก


           กัลยาณชนผู้หวังบุญทุกท่าน จึงมิควรพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญทั้งหลายเหล่านี้ เพราะบุญเป็นสิ่งที่จะติดตามเราไปในที่ทุกสถาน ไม่ว่าจะภพนี้หรือภพหน้า อีกทั้งบุญนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นความสุขความสำเร็จทุกประการประดุจเงาติดตามตัวเราไป สมดังคาถาธรรมบทที่ว่า

“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่
สำ เร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว
พูดอยู่ก็ดี ทำ อยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา
เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว ฉะนั้น”

(ขุ.ธ. (ไทย) ๔๐/๑๑/๑-๒)

        โดยที่สุดนี้ ขออนุโมทนากับกุศลบุญราศี ที่ทุกท่านได้มีส่วนสนับสนุนการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย และขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยผลให้ทุกท่านเป็นผู้มีไฟในการสั่งสมบุญบารมีให้เต็มเปี่ยมยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อประโยชน์ตนและสรรพสัตว์ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ ฯ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร