วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บุญสำคัญใสวันวิสาขบูชา

วันสำคัญ
เรื่อง : ซรื้อ ชิง เซิ้ง (釋清勝)

บุญสำคัญใสวันวิสาขบูชา

       ย้อนไปกว่า ๒ สหัสวรรษที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ใจ โดยได้มีเหตุการณ์อัศจรรย์ของบุคคลอัศจรรย์บังเกิดขึ้นในโลก คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้า ผู้นำแสงแห่งพระสัทธรรมมาสอนสั่งให้พวกเราได้รู้ถูกเห็นถูกและเนื่องด้วยว่า เหตุการณ์อัศจรรย์ทั้ง ๓ นั้น ถึงแม้นจะบังเกิดขึ้นต่างวาระ แต่ก็บังเกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือ วันวิสาขบูชา นั่นเอง

   นอกจากนี้ วันวิสาขบูชา ยังถือได้ว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของพระพุทธองค์ เพราะเมื่อคราวประสูติ ก็ได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์อันถึงพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษครบทั้ง ๓๒ ประการ เพื่อรองรับความเป็นพระพุทธเจ้า นับเป็นชัยชนะประการแรก

        จากนั้นอีกราว ๓๕ ปี ก็ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าโดยบริบูรณ์ นับเป็นชัยชนะประการที่สอง

       ประการสุดท้าย เมื่อมีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็ได้ละกายมนุษย์อันเป็นรังแห่งโรคทั้งหลาย ตัดวังวนแห่งการเวียนว่ายในทะเลทุกข์เข้าสู่อายตนนิพพาน นับเป็นชัยชนะประการที่สาม ดังนี้แล้ว วันวิสาขบูชาจึงนับว่ามีความสำคัญต่อโลกและจักรวาลเช่นนี้แล


      อนึ่ง ในวันแห่งชัยชนะของพระพุทธองค์นั้น ทุก ๆ ปี จะมีเหล่าหน่อเนื้อพระชินสีห์เจ้า “สามเณรเปรียญธรรมลูกตะวันธรรม” ผู้ปรารถนาจะดำเนินรอยตามมโนปณิธานของพระพุทธองค์ ได้ตั้งสัจจาธิษฐาน “อุปสมบทอุทิศชีวิต (พุทฺธสาสเน อุรํ ทตฺวา)” โดยอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ซึ่งทุกรูปจะมีคำท้ายฉายานามอันเป็นมงคลว่า “ชโย แปลว่า ผู้ชนะ,ผู้มีชัยชนะ” เพื่อเป็นเครื่องหมาย เป็นกำลังใจ และเป็นเครื่องตอกย้ำมโนปณิธาน ให้เป็นผู้มีชัยชนะตามแบบอย่างพระบรมศาสดาของพวกเรา ที่พระองค์ทรงชนะตลอดพระชนมายุ โดยเฉพาะทรงชนะต่อข้าศึก คือ กิเลสทั้งหลาย ซึ่งนับเป็นชัยชนะที่จะไม่กลับมาแพ้ได้อีก สมดังวาระพระบาลีในกุททาลชาดกที่ว่า

“ความชนะที่บุคคลชนะแล้วกลับแพ้ได้นั้น
มิใช่ความชนะเด็ดขาด (ส่วน) ความชนะ
ที่บุคคลชนะแล้วไม่กลับแพ้นั้นต่างหาก
จึงจะชื่อว่าเป็นความชนะเด็ดขาด”

(ขุ.ชา. (ไทย) ๕๖/๗๐/๑๖๖)

        ท้ายที่สุดนี้ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอเชิญชวนกัลยาณชนพันธุ์สร้างบารมีทุกท่านมาร่วมงานบุญวันวิสาขบูชา ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีตักบาตรปฏิบัติธรรม สวดธรรมจักร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และมาเป็นสักขีพยานงานบุญอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรมลูกตะวันธรรม ปีที่ ๒๗ จำนวน ๑๔ รูป กันเยอะ ๆ เพื่อสร้างตำนานให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติในการสร้างบารมีพันธุ์หัวใจไม่เกี่ยงของเราทั้งหลาย และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร