วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ เราจะทำอะไรกันดี ?

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙

 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ เราจะทำอะไรกันดี ?

       แม้ในยามที่สรรพสัตว์ต่างถูกปกคลุมด้วยความมืดมนอนธการแห่งกิเลสทั้งหลาย  แต่แสงแห่งพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาก็มิเคยหยุดทำหน้าที่ให้ความสว่างแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเลย ยังคงเป็นดั่งดวงตะวันและจันทราที่คอยให้ความอบอุ่นชุ่มเย็นและขจัดความมืดมิดให้แก่โลกหล้า ฉะนั้น

 

             ในวันเพ็ญเดือน ๘ หรือที่เรียกว่า “วันอาสาฬหบูชา (วันพระธรรม)” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ นับเป็นอีกวันหนึ่งที่เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้มาร่วมกันตรึกระลึกนึกถึงพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งบังเกิดมีขึ้นครั้งแรกในสมัยพุทธกาล หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมและเสวยวิมุตติสุขได้ราว ๗ สัปดาห์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี

             ในครั้งนั้น มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการด้วยกัน คือ

                      ๑. พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”
                      ๒. พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก
                      ๓. มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก
                      ๔. มีพระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 

          นอกจากนี้ รุ่งอรุณถัดจากวันอาสาฬหบูชา คือ ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ (ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๗ กรกฎาคม) ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ “วันเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นวันที่บรรดาพุทธบุตรแก้วต่างตั้งใจแน่แน่วตลอดไตรมาส อธิษฐานพรรษาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อช่วยตนตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกให้พ้นไปจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของอวิชชา คือ ความไม่รู้

          อนึ่ง เพื่อเป็นเนติแบบแผนและทิฏฐานุคติอันดีในการบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงได้จัดบุญพิธีมากมาย อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีถวายโคมประทีปเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรให้ครบ ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ เป็นต้น

 

          ด้วยเหตุนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีบุญและมีหัวใจยอดกัลยาณมิตรทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในการสั่งสมบุญทั้งหลายข้างต้นในวันอาสาฬหบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้ ให้สมกับที่คุณครูไม่ใหญ่หมั่นพร่ำสอนเสมอว่า “เราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี” เพราะบุญแม้เพียงน้อย หากสั่งสมบ่อยมากเข้า ก็สามารถเต็มเปี่ยม และอำนวยความสุขความสำเร็จให้เราทั้งหลายได้ ดังวาระพระบาลีในขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า

บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมา (ทีละหยาด ๆ) ได้ ฉันใด
ธีรชน (ชนผู้มีปัญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น ฯ

(ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑๙/๒)

           ในอวสานกาลสมัยนี้ ผู้เขียนก็ขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่าน ซึ่งมีหัวใจแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวต่อกิเลสและความสะดวกสบายทั้งหลายในทางโลก มาสร้างบารมีร่วมกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเสมอมา เสมือนดั่งสิเนรุบรรพตที่มิหวั่นไหวต่อการโยกคลอนแผดเผาแห่งแรงลมและแสงแดด ฉะนั้นด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยอันนับประมาณมิได้ ขอความสุขสวัสดีมีชัยจงบังเกิดมีแก่ทุก ๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร