วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์

พิธีมอบพัดเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

        สวัสดีครับ เล่มนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวสว่างในการรวมพลังทุกภาคส่วนร่วมสร้างสัปปายะให้ “วัดสวยด้วยความสุข” ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จ.ปทุมธานี สานสามัคคี เสริมสร้างให้ “วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒ ปี และล่าสุดได้จัดให้มี “พิธีมอบพัดเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จ.ปทุมธานี ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ และการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสายสุวพรรณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะอนุกรรมการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย “บวร” จ.ปทุมธานี จำนวนกว่า ๑๒๐ วัด ประกอบด้วยเจ้าอาวาส ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่แบบอย่าง ทั้งด้านกายภาพ สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส คือ สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ผสานกับหลักพุทธธรรม ต่อยอดไปสู่การจัดการพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ รวมถึงการจัดการพื้นที่ทางจิตวิญญาณและปัญญา เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เข้ารับพัดเกียรติคุณฯ และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้เป็นคณะกรรมการจัดงานร่วมกับคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ในวาระนี้ด้วย

 

นิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในวัด

         มาถึงอีกข่าวสว่างที่น่าติดตาม คือ การที่คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันก่อตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี” เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลทางนวัตกรรมของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และการจัดการขยะ โดยมุ่งสร้างความตระหนักในการนำนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายมาใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหม่ ๆ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยล่าสุด ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในวัดตามหลัก 3R คือ Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ และRecycle การแปรรูปใหม่ การนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น โต๊ะเก้าอี้จากกล่องนม ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์รวมถึงขยะที่ย่อยสลายได้ด้วยถังขยะเปียก ฯลฯ

 

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเยี่ยมชมห้องชีวประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์ฯ

       ต่อเนื่องกันด้วยข่าวอันเป็นมงคลที่พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้เมตตารับอาราธนาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เยี่ยมชมห้องชีวประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ณ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย โดยการจัดสร้างห้องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และสาธุชนทั่วไปที่เดินทางมาเยือนวัดพระธรรมกาย ได้เรียนรู้ประวัติและปฏิปทาของคุณยายอาจารย์ฯ ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และแบบอย่างในการสร้างบารมีให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยเปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน

 

ตักบาตรพระ ๑๒๒ รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

        ส่งท้ายความปลื้มกันที่งานบุญสานสัมพันธ์ชุมชนชาวพุทธ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้มีส่วนร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๑๒๒ รูป เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม โดยมีพระครูวิจิตรอาภากร รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนองค์กร ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร