วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้รับการถวายรางวัลผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา “ด้านสาธารณูปการ”

      สวัสดีครับ พบกันเดือนนี้มีข่าวสารงานบุญและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งทางเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมีส่วนในการขับเคลื่อนดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายบวรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาเพื่อ “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน” เช่นเคยครับ

      ขอเริ่มต้นด้วยข่าวอันเป็นมงคลที่พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ได้รับการถวาย “พระปฐมเจดีย์ทอง” รางวัลผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา “ด้านสาธารณูปการ” จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะมา ณ โอกาสนี้ครับ

 

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ

       ขอแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน ๓๐ ท่าน ในโอกาสเข้ารับ “โล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” จากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีคณะศิษย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วยครับ

 

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี

     “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน” ในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ส่วนกลางและประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านบางเดื่อ อำเภอเมือง ในโอกาสนี้ คณะศิษย์ฯ และชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ได้ร่วมกับคณะทำงานของวัดบางเดื่อ องค์กร และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามครับ

 

กิจกรรมสร้างผู้นำเยาวชนคนเก่งและดี

      มาต่อกันที่ข่าวสารเพื่อการสร้างเยาวชนคนเก่งและดี โดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะสงฆ์ และองค์กรภาคีฯ ขับเคลื่อน “โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก โรงเรียนรักษาศีล ๕ จ.ปทุมธานี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีโรงเรียนกว่า ๑๐๐ แห่ง ๑,๐๐๐ ห้องเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยบูรณาการกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คือ โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามนโยบายของคณะสงฆ์โครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม และโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ที่ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังสร้าง “ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม” ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน พร้อมด้วยค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงครับ

 

ผู้แทนคณะศิษย์ฯ มอบกระเป๋าเป้ “รักษ์โลก” สนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

     นับถอยหลังสู่วันแม่แห่งชาติ... ผู้แทนคณะศิษย์ฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัด “งานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมอบกระเป๋าเป้ “รักษ์โลก” แบบพับเก็บได้ ให้แก่ฝ่ายจัดหาของที่ระลึก เพื่อมอบแก่ผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จำนวน ๓๔๐ ท่าน ในปีนี้ครับ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

      ในโอกาสที่คณะศิษย์ฯ ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฯ โดยการนำของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ในการขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อพัฒนาพื้นที่วัดให้สะอาดร่มรื่น พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้วิถีพุทธ พัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาเชิงพุทธ มาอย่างต่อเนื่อง ถึงปัจจุบันได้มีการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ โดยคณะสงฆ์ได้จัดให้มีการประชุม โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการ ในหัวข้อ “๓ พันธกิจ ๕ ส เครื่องมือ ๗ แนวทางการดำเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่” อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระผมในฐานะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการมีโอกาสติดตามทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร จึงขอนำบุญมาฝากทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร