วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๑๗

บวชนานาชาติ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๑๗

International Dhammadayada Ordination Program (IDOP #17)

        จัดอบรมระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๓๖ วัน โดยกองอบรมธรรมทายาทนานาชาติ สำนักต่างประเทศ ได้จัดการอบรมเป็น ๒ ภาษา คือ กลุ่มภาษาอังกฤษและกลุ่มภาษาจีน ในรุ่นนี้มีธรรมทายาทเข้าร่วมในโครงการรวม ๖๑ ท่าน จาก ๒๒ สัญชาติด้วยกัน ได้แก่ อาร์เจนตินา ๑, ออสเตรเลีย ๒, แคนาดา ๑, จีน ๑๐, อังกฤษ ๑, ฝรั่งเศส ๒, ฮ่องกง ๓, อินเดีย ๔, อินโดนีเซีย ๑, มาเก๊า ๑, มาเลเซีย ๙, มาลาวี ๒, โมซัมบิก ๑, เนปาล ๖, โปแลนด์ ๑, สิงคโปร์ ๔, แอฟริกาใต้ ๑, สวีเดน ๑, ไต้หวัน ๔, อเมริกา ๒ , เวียดนาม ๑ และไทย ๓ ท่าน


       การอบรมครั้งนี้ จัดพิธีตัดปอยผมในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และมีพิธีอุปสมบทในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นการจัดอุปสมบทหมู่รุ่นแรกที่อุโบสถพระไตรปิฎก


       พิธีอุปสมบทในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์

       หลังจากอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระธรรมทายาทนานาชาติได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สนแก้ววนารามและสุขสว่าง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมพระติวเตอร์ไปช่วยติวธรรมะอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกรูปมีประสบการณ์ภายในที่ดี


           ชาวโลกส่วนใหญ่แม้จะใช้ชีวิตอยู่กับความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย แต่ก็มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและแข่งขันอยู่ตลอดเวลา กอปรด้วยโลกกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จึงทำให้ผู้คนเกิดความเครียดและขาดความสุขในการใช้ชีวิต ทางโครงการพบว่า ชาวต่างชาติที่มาบวชส่วนใหญ่สนใจการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของพระภิกษุ และการฝึกจิตใจให้สงบ ผ่านการทำสมาธิ พวกเขาต้องการความรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามทางสายกลางที่มีสอนอยู่ในพระพุทธศาสนา และวิธีการทำสมาธิที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ได้ผลจริง และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเมื่อจบโครงการ เหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้ชาวต่างชาติสนใจสมัครบวชและเข้าอบรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี


ได้ฝึกอะไรในโครงการ IDOP 

        การบวชคือการให้โอกาสผู้มีศรัทธาเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาตนเองผ่านบทฝึกของพระภิกษุตามพระธรรมวินัยอย่างเข้มข้นเป็นเวลาที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ เดือน ชาวต่างชาติที่บวช และอบรมในโครงการ IDOP จะได้รับการพัฒนาตนเองครอบคลุมอย่างน้อย ๔ มิติ คือ

          ๑. ด้านกายภาพ (Physical Development) จะได้รับการฝึกพัฒนานิสัยเรื่องการรักษาความสะอาด การดูแลสุขภาพ การบริโภคใช้สอยอย่างพอดี และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

             ๒. ด้านการอยู่ร่วมกัน (Social Development ) จะได้รับการฝึกเรื่องมารยาท การมีวินัย ความเคารพต่อกฎระเบียบและกติกาการอยู่ร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบและการรักษาเวลา

            ๓. ด้านจิตใจ (Emotional Development) ตลอดการอบรมพระนานาชาติจะได้รับการสอนสมาธิและติวธรรมะจากพระติวเตอร์ ทำให้ท่านได้รู้จักการทำสมาธิที่ถูกวิธีและได้รับความสุขจากสมาธิ ซึ่งจะทำให้ท่านมีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตาและมีน้ำใจต่อกัน

           ๔. ด้านปัญญา (Wisdom Development) จะได้เรียนรู้หลักธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้จักแยกแยะ คิดแก้ปัญหาเป็น ทำให้ท่านมีความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ โลก และชีวิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสม เป็นคนดีต้นแบบแก่คนในครอบครัวและสังคมของตนเองต่อไป

          หากชาวโลกได้ตื่นตัวเห็นความสำคัญของการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตที่สงบเรียบง่าย มีจิตเมตตาต่อกันแบบชีวิตของพระภิกษุ เชื่อว่าสันติภาพที่แท้จริงที่ชาวโลกโหยหาจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงในยุคของพวกเรา


ความประทับใจที่ได้บวชในโครงการ

            พระไรอัน เขมวํโส อาชีพเดิม เจ้าหน้าที่การเมือง ประเทศสหรัฐอเมริกา

     “อาตมารู้สึกว่าตนเองได้พัฒนานิสัยให้ดีขึ้น อาตมาชอบโครงการนี้มาก เพราะเป็นโครงการที่มีความชัดเจนในการทำกิจวัตรกิจกรรม ทำให้อาตมาได้รับประสบการณ์อันแสนพิเศษผ่านการฝึกฝนที่เรียบง่าย

         “การทำสมาธิทำให้อาตมาได้พบแสงสว่างภายใน มีปีติสุข สบาย รู้สึกเหมือนเข้าไปในมิติแห่งสันติภาพที่แท้จริง จนสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ ความสงบที่เพิ่มขึ้น

        “อาตมาคิดว่า การบวชเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งในครั้งหนึ่งเราควรบวชให้ได้อย่างน้อย ๑ พรรษา เพราะการบวชเป็นวิธีที่ทำให้เราได้ฝึกวินัยและเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง แล้วสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของตัวเราเองให้ดีขึ้น”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร