วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ประเทศรวันดา (Rawanda) ศูนย์การเรียนรู้มาโซโร (Masoro Learning Center) เป็นสถานที่ที่ชาวรวันดาหลักพันคนเดินทางไปแสวงหาความรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ...อ่านต่อ
คณะวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในศูนย์ช่วยเหลือตามพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...อ่านต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง...อ่านต่อ
การอุบัติขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ล้วนเป็นสุดยอดความยากในบรรดาความยากทั้งหลาย ซึ่งผู้ที่ได้ฟังพระสัทธรรมเป็นกลุ่มแรกเลยก็คือ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ท่าน...อ่านต่อ
เนื้อหาของคาถาธรรมกายนั้นเป็นการพรรณนาถึงพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก และเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาช้านานแล้ว โดยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีและวรรณกรรมทางพุทธศาสนามากมาย...อ่านต่อ
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในช่วงสถานการณ์แห่งการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-๑๙ ซึ่งกระผมและหมู่คณะในนามผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก...อ่านต่อ
การเปลี่ยนแปลงจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องเปลี่ยนที่นิสัย เพราะนิสัยคือความประพฤติที่ทำประจำเป็นปกติ นิสัยเป็นต้นเหตุ เป็นโปรแกรมความประพฤติที่เจ้าตัวตั้งไว้ เมื่อเจอสถานการณ์เดียวกัน ก็จะมีพฤติกรรมการกระทำซ้ำตามแบบเดิมที่คุ้นเคย...อ่านต่อ
จากเป้าหมายในใจที่ไม่มีแม้แต่ภาพ และไม่อาจทราบได้ว่า “พระโพธิญาณ” ที่ตนตั้งความปรารถนาไว้นั้นจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด แต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการลองผิดลองถูกต่าง ๆ นานัปการ...อ่านต่อ
เพราะบางทีเราลืมไปว่า เราเกิดมาสร้างบารมี ซึ่งการสร้างบารมีนั้น เราต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นประโยชน์เพราะเวลาในโลกมนุษย์มีน้อย โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มนุษย์มีอายุเฉลี่ยแค่ ๗๕ ปี...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ